about

ЭРДЭНИЙН САН СУБАШИД

Зохиолч: Гунгаажалцан

Зохиолч, орчуулагч: Гунгаажалцан

Ангилал: "Мөрөөдөл" танхим

ISBN: -

Товч тайлбар: ОРШИЛ Нэгдүгээр бүлгээс Тавдугаар бүлгээс Зургаадугаар бүлгээс Наймдугаар бүлгээс Тавдугаар бүлэгт СУБАШИДЫН ТАЙЛБАР Гуравдугаар бүлгээс Дөрөвдүгээр бүлгээс Мөн дөрөвдүгээр бүлгээс ЭРДЭНИЙН САН СУБАШИД Сайн номлолт эрдэнийн сан субашидаас дээд ихсийг танихын аймаг бөгөөд хоёрдугаар бүлэг болой. Сайн номлолт эрдэнийн сан субашидаас муу тэнэгүүдийг танихын аймаг бөгөөд гуравдугаар бүлэг болой. Сайн номлолт эрдэнийн сан субашидаас ер зохисгүй юмыг танихын аймаг бөгөөд долоодугаар бүлэг болой. Сайн номлолт эрдэнийн сан субашидаас ер явах явдал үйлсийг танихын аймаг бөгөөд наймдугаар бүлэг болой Сайн номлолт эрдэнийн сан субашидаас номоор явахын ёсыг танихын аймаг бөгөөд есдүгээр бүлэг болой. САЙН НОМЛОЛТ ЭРДЭНИЙН САН СУБАШИДЫН ТАЙЛБАР ЧАНДМАНИЙН ТҮЛХҮҮР ХЭМЭЭГДЭХ ОРШИВ. Голын аймагт есөн бүлгээс нэгдүгээр бүлгийн доторх үлгэрүүдийг тайлахад: 1 дүгээр бадгийн тайлбар 2 дугаар бадгийн тайлбар 3 дугаар бадгийн тайлбар 4 дүгээр бадгийн тайлбар 5 дугаар бадгийн тайлбар 11 дүгээр бадгийн тайлбар 14 дүгээр бадгийн тайлбар 17 дугаар бадгийн тайлбар 18 дугаар бадгийн тайлбар 25 дугаар бадгийн тайлбар Намо гүрү. Субашидын хоёрдугаар бүлгийн доторх үлгэрүүдийг тайлахад 45, 46 дугаар бадгийн тайлбар 48 дугаар бадгийн тайлбар 49 дүгээр бадгийн тайлбар Намо гүрү. Субашидын гуравдугаар бүлгийн доторх үлгэрүүдийг тайлахад: 64 дүгээр бадгийн тайлбар 72 дугаар бадгийн тайлбар 77 дугаар бадгийн тайлбар 87 дугаар бадгийн тайлбар 93 дугаар бадгийн тайлбар Намо гүрү. Субашидын дөрөвдүгээр бүлгийн доторх үлгэрүүдийг тайлахад: 113 дугаар бадгийн тайлбар 116 дугаар бадгийн тайлбар 117 дугаар бадгийн тайлбар Намо гүрү. Субашидын тавдугаар бүлгийн доторх үлгэрүүдийг тайлахад: 146 дугаар бадгийн тайлбар 149 дүгээр бадгийн тайлбар 150 дугаар бадгийн тайлбар 151 дүгээр бадгийн тайлбар 155 дугаар бадгийн тайлбар 169 дүгээр бадгийн тайлбар 170 дугаар бадгийн тайлбар 172 дугаар бадгийн тайлбар 182 дугаар бадгийн тайлбар 184 дүгээр бадгийн тайлбар Намо гүрү, Субашидын зургаадугаар бүлгийн доторх үлгэрүүдийг тайлахад: 203 дугаар бадгийн тайлбар 217 дугаар бадгийн тайлбар 246 дугаар бадгийн тайлбар 249 дүгээр бадгийн тайлбар Намо гүрү. Субашидын долоодугаар бүлгийн доторх үлгэрүүдийг тайлахад: 277 дугаар бадгийн тайлбар 279 дүгээр бадгийн тайлбар 282 дугаар бадгийн тайлбар 286 дугаар бадгийн тайлбар 287 дугаар бадгийн тайлбар 297 дугаар бадгийн тайлбар Намо гүрү. Субашидын наймдугаар бүлгийн доторх үлгэрүүдийг тайлахад: 306 дугаар бадгийн тайлбар 321 дүгээр бадгийн тайлбар 368 дугаар бадгийн тайлбар 375 дугаар бадгийн тайлбар Намо гүрү. Субашидын есдүгээр бүлгийн доторх үлгэрүүдийг тайлахад: 339 дүгээр бадгийн тайлбар 412 дугаар бадгийн тайлбар 418 дугаар бадгийн тайлбар 452 дугаар бадгийн тайлбар ТӨГСГӨЛИЙН ТАЙЛБАР ХҮНИЙ НЭРСИЙН ЛАВЛАМЖ 1990 оны хэвлэлийн хэвлэн нийтлэлийн мэдээлэл Тайлбар